dnes je 2.6.2023

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prác

22.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.1 Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prác

Ing. Peter Pittner; Mgr. Laura Fotopulosová

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

Spoločnosť: ...........................

(obchodné meno spoločnosti v súlade so zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri)

Sídlo: ....................................

(uvedie sa sídlo alebo adresa zapísanej prevádzky)

Zapísaný v Obchod. registri Okresného súdu …..............

(uvedie sa sídlo súdu, č. vložky a oddiel zo zápisu v OR)

Zastúpený: ...........................

(uvedie sa len štatutárny orgán oprávnený konať za spoločnosť)

IČO: ....................................

(identifikačné číslo organizácie zo zápisu v OR)

DIČ: ....................................

(daňové identifikačné číslo v