dnes je 27.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1 Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi:

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

DIČ:.......

IČ DPH:........ (alt. nie je platiteľom DPH).

Zapísaný v: ...........................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej ako prenajímateľ)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

Zapísaný v: ...........................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej ako nájomca)

I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi do nájmu nebytový priestor