dnes je 29.7.2021

Input:

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1 Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi:

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

DIČ:.......

IČ DPH:........ (alt. nie je platiteľom DPH).

Zapísaný v: ...........................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej ako prenajímateľ)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

Zapísaný v: ...........................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej ako nájomca)

I.

Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi do nájmu nebytový priestor označený ako č. ............. na ............ poschodí, v budove súp. č. ................... v kat. úz. ................ obec .............. okres ....................... zapísanej Okresným úradom, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. ........ na ul. ...................... v .....................(ďalej ako predmet nájmu).
 2. Prenechávaný nebytový priestor je o výmere ............. m2 a pozostáva z ...... miestností Situačný plán predmetu nájmu je Prílohou č. 1 k tejto zmluve.
 3. Vlastníkom predmetu nájmu je prenajímateľ. List vlastníctva tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve.

II.

Účel nájmu

 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho užívania ako kancelárskeho priestoru na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu, čo je v súlade s kolaudačným rozhodnutím týkajúcim sa prenajímaného nebytového priestoru.

III.

Výška nájomného, splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške ........... € (slovom ................. euro) mesačne. K nájomnému sa priráta daň z pridanej hodnoty vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov.
 2. Nájomné je splatné vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.
 3. Nájomca je povinný nájomné uhradiť bezhotovostne na bankový účet prenajímateľa č. ú. ............................... vedený v ................banke, a. s. Za deň úhrady sa pritom považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet prenajímateľa.
 4. K výške nájomného sa prirátajú úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a to:
  • dodávka elektrickej energie

  • dodávka tepla

  • dodávka teplej a studenej vody

  • náklady na vodné a stočné

  • odvoz a likvidácia odpadu

  • náklady na upratovanie kancelárie

a to vo výške .............. € mesačne. Cena za tieto služby spojené s užívaním predmetu nájmu je určená paušálne, pevnou sumou. Nájomca je povinný uhrádzať ju vždy súčasne s bežným nájomným.

IV.

Doba nájmu

 1. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca je oprávnený začať užívať priestor dňom uzatvorenia tejto zmluvy.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie na dohodnutý účel a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať. Ďalej je prenajímateľ povinný riadne plniť služby, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené v zmysle tejto zmluvy.
 2. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu riadne a v súlade s účelom nájmu a riadne požívať služby poskytované v súvislosti s nájmom. Nájomca nie je oprávnený užívať predmet nájmu na iný účel ako je dojednané.
 3. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajímaný nebytový priestor, ani jeho časť do podnájmu inej osobe, ani umožniť inej osobe užívanie predmetu nájmu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 4. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 5. Bežné opravy a údržbu predmetu nájmu je povinný zabezpečiť nájomca. Opravy a údržbu nad tento rámec je povinný zabezpečiť prenajímateľ. Za týmto účelom je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne potrebu opráv na ktoré je povinný prenajímateľ a strpieť v nevyhnutnom rozsahu vykonanie týchto opráv, v opačnom prípade zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu.
 6. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek po