dnes je 26.11.2020

Najnovšie

Postavenie samostatne hospodáriaceho roľníka v stavebnom konaní v roku 2020Garancia

23.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre samostatne hospodáriaceho roľníka, aké výnimky zo stavebného zákona platia? On môže stavať len tam, kde to územno-plánovacia dokumentácia povolí? Alebo aj mimo, keďže má hospodárstvo na pozemku a vie ju deklarovať, že bude ...

Členstvo spoluvlastníkov bytov v orgánoch spoločenstva v roku 2020Garancia

20.11.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Môžu byť spoluvlastníci jedného bytu (manželia) spolu v orgánoch spoločenstva bytov a nebytových priestorov tak, že manžel je členom rady a manželka má záujem vo voľbách predsedu kandidovať na túto funkciu? Nie je to v rozpore s § 7c ods. ...

Ústavný súd opäť nevyhovel návrhu poslancov v súvislosti s novelou zákona o tepelnej energetikeGarancia

19.11.2020, Zdroj: SITA

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že nevyhovie návrhu poslancov z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) z októbra 2018 v súvislosti s novelou zákona o ...

Zmena územného plánu obce v roku 2020Garancia

18.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak sa mení územný plán v obci a nie je ukončený priebeh a nové podanie oznámil územné rozhodnutie stavebný úrad podľa aktuálneho územného plánu a v čase vydania územného rozhodnutia bude už platiť nový územný plán, ako bude ...

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie majú ešte dva týždne na podanie žiadosti o dotáciu na nájomnéGarancia

18.11.2020, Zdroj: SITA

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie koronavírusu majú ešte dva týždne na to, aby požiadali štát o dotáciu na nájomné. Na Ministerstvo hospodárstva SR sa totiž môžu obrátiť do konca novembra. Ako ďalej informoval rezort, doteraz vyplatil 14 787 žiadostí ...

Zvýšenie nájomného v roku 2020Garancia

13.11.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V uzatvorenej nájomnej zmluve je ustanovenie, ktoré znie: „Zvýšenie nájomného splatné zo strany nájomcu sa bude vykonávať každoročne zvýšením nájomného v súlade s uverejnenými zmenami v indexe spotrebiteľských cien menovej únie pre ...

Vydanie kolaudačného rozhodnutia bez prítomnosti zástupcu hasičov v roku 2020Garancia

11.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám kolaudáciu rodinného domu s 3 bytovými jednotkami, zistili sme, že to nie je jednoduchá stavba, čiže z hľadiska požiarnej bezpečnosti mal byť prizvaný k stavebnému konaniu aj hasič. Keďže sa nevyjadroval v stavebnom konaní, ...

Ceny nehnuteľností budú stúpať zrejme aj v ďalšom obdobíGarancia

11.11.2020, Zdroj: SITA

Ceny nehnuteľností by mali podľa odborníkov rásť aj naďalej. Zdražovanie bývania nezastavila podľa Národnej banky Slovenska ani celosvetová pandémia a ceny nehnuteľností si napriek všetkému doteraz udržujú svižné tempo rastu. Ceny nehnuteľností by mali ...

Nahradenie účastníka stavebného konania v roku 2020Garancia

9.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovoľujem si Vás požiadať o radu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia pre stavebníkov, z ktorých jeden zomrel. Stavebníkovi s manželkou bolo vydané stavebné povolenie na stavbu garáže. Kým došlo ku kolaudácii, manželka zomrela ...

Aké novinky sa očakávajú pri podpore financovania výstavby nájomných bytov?Garancia

9.11.2020, Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

V súčasnosti upravuje postavenie ŠFRB zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, na základe ktorého ŠFRB financuje priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vstup na súkromný pozemok

24.4.2013, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstup na súkromný pozemok V systéme demokratickej spoločnosti patrí vlastnícke právo k základným ľudským právam zabezpečeným a chráneným ústavne. Ústava SR v čl. 20 garantuje každému právo vlastniť majetok. Vlastníctvo je pritom nedotknuteľné. Súčasťou ...

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti

2.1.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k veci, právu alebo inej majetkovej hodnote. Pokiaľ sa prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti, postupuje sa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (pokiaľ ide o kúpnu zmluvu, ust. § ...

Rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou kúpnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti

4.10.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou kúpnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti Predaj nehnuteľnosti upravuje Občiansky zákonník. A to aj v tom prípade, ak sú zmluvnými stranami obchodní partneri. Predaj nehnuteľnosti upravuje Občiansky zákonník. A to aj v tom prípade, ak sú zmluvnými stranami obchodní partneri. ...

Vecné bremeno in personam a prevod nehnuteľnosti

7.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Nie je nezvyklým, ak sa k nehnuteľnosti viaže vecné bremeno, ktoré môže byť v podobe „ ...

Ukončenie nájomnej zmluvy

18.4.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie nájomnej zmluvy Ku skončeniu nájmu dochádza uplynutím doby. na ktorú bola dojednaná. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na skončení nájmu ešte pred uplynutím dojednanej doby. V prípade, ak po skončení nájmu nájomca vec užíva aj naďalej po ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

3.12.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

9.12.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na čo si dať pozor v rámci obliekania na videokonferencie

Lektor: Sandra Brožová

Dátum: 30.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.12.2020

Čas konania: 13:00 - 14:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
november 2020
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.11.2020
1 EUR1,19 USD (-0)
1 EUR0,89 GBP (+0,01)
1 EUR4,47 PLN (-0)
1 EUR26,26 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV