dnes je 24.9.2023

Najnovšie

Katastrálne právo v roku 2023 - pozor na chyby v listináchZvukGarancia

19.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:42:46

... Čo by bolo dobré vedieť z hľadiska katastrálneho práva v roku 2023? O ktorých chybách v rámci podaní na kataster - Katastrálny úrad pri vkladovom konaní a kúpnej zmluve, na ktorej je kúpna cena €? Ako je s pozemkovými knihami dnes? Na tieto a ďalšie otázky sme diskutovali s JUDr. Luciou Filagovou ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasuGarancia

13.9.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zajtra vyhlásia ďalšiu výzvu Obnov dom. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej ...

Na Slovensku dokončili v prvom polroku takmer 10-tisíc nových bytov, medziročne viac o 12 %Garancia

8.9.2023, Zdroj: SITA

... Stavbári v prvom polroku na Slovensku dokončili 9 789 nových bytov, čo znamenalo medziročný nárast o takmer 12 %. Zároveň začali stavať 8 349 bytov, ich počet oproti rovnakému obdobiu vlaňajška klesol skoro o štvrtinu. Štatistický úrad SR o tom vo štvrtok informoval s tým, že z regionálneho pohľadu bola ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 348/2023 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

7.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S účinnosťou od 1. septembra 2023 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Zmena zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisovGarancia

6.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Dňa 28. júna 2023 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone č. 317/2023 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2024 do 31.12.2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ...

Zmena zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenou zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyGarancia

1.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Dňa 28. júna 2023 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone č. 317/2023 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a v spojení s ním aj zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie ...

Podrobnosti k vyhláške č. 337/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytuGarancia

31.8.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súlade s  § 23 zákona č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky vydalo dňa 24. augusta 2023 vyhlášku, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Zmena zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v súvislosti so zmenou zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisovGarancia

29.8.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Dňa 28. júna 2023 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone č. 317/2023 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a v spojení s ním aj zákon č. 443/2010 Z.z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predkupné právoArchív

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus

Ochrana vlastníckeho právaArchív

25.4.2022, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová Pri neoprávnenom zásahu do vlastníckeho práva má vlastník právo na ochranu, a to proti tomu subjektu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Z ustanovenia § 126 ods. 1 OZ Občianskeho zákonníka ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: PPN profi plus

Vecné bremenáArchív

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuArchív

4.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Určenie práv a povinností zmluvných strán v zmluve o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

12.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Danišovičová;JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Okresný súd .................................................................... V ....................................................... ...

Prístupné pre: PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

26.9.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Katastrálne právo v roku 2023 - pozor na chyby v listinách

Čo by bolo dobré vedieť z hľadiska katastrálneho práva v roku 2023? O ktorých chybách v rámci podaní na kataster - Katastrálny úrad pri vkla...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Geometrický plán z pohľadu katastra nehnuteľností v roku 2023 - na čo si dať pozor

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 30.10.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2023
1 EUR1,06 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,59 PLN (-0,03)
1 EUR24,36 CZK (-0,07)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov