dnes je 5.10.2022

Najnovšie

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností Podľa Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Na vznik nájmu sa vyžaduje dohoda strán o podstatných náležitostiach ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Analýza Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k cenám elektriny a plynu

4.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval analýzu, na základe ktorej zistil najzásadnejšie faktory, ktoré spôsobili dramatický vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu v rozhodujúcom období od 1.1.2021 do 15.9.2022. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval analýzu, na základe ktorej ...

Návrhy na zníženie spotreby energií vo verejných budovách

4.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Vláda schválila Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom. Vláda schválila Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom. Materiál stanovuje záväzný cieľ pre ministerstvá a ostatné ústredné ...

Podrobnosti k vyhláške 312/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikeGarancia

29.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Táto vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bola vypracovaná ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), l) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, ministerstvo dopravy ho bude preplácať do konca februáraGarancia

29.9.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

... Vláda SR dnes rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého platnosť sa pôvodne končila 30. septembra 2022. Maximálny príspevok za ubytovanie bude 24,20 € s DPH za noc za dospelého človeka a 12,10 € s DPH za noc za ...

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnostiGarancia

27.9.2022, Zdroj: SITA

... Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Najlepším riešením by mala byť podľa nich poistná zmluva bytového domu poisteného na aktuálnu hodnotu. To znamená, že v prípade totálnej škody by sa za danú poistnú sumu mal dať bytový ...

Vecné bremená a prevod nehnuteľnostiGarancia

26.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. V oboch prípadoch ...

Podrobnosti k oznámeniu 308/2022 Z. z. Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úverGarancia

26.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Opatrenie Národnej banky Slovenska bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Podrobnosti k oznámeniu 309/2022 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanieGarancia

24.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Opatrenie Národnej banky Slovenska bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 8 ods. 16 písm. a) až c), f) a g) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Ukončenie nájomnej zmluvy z pohľadu prenajímateľa bytuGarancia

22.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová V zmysle ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. § 685 ods. 1 sa považuje nájom bytu podľa Občianskeho zákonníka za chránený. Charakter tohto nájmu ako chráneného sa prejavuje najmä tým, že ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone. Dôvody, na základe ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predkupné právoGarancia

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci; JUDr. Michal Andrejšin; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č.  182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“) ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vecné bremenáGarancia

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V rámci problematiky dane z pridanej hodnoty je dodanie  nehnuteľnosti oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“).  Počnúc 1. januárom 2019 došlo v rámci spomínaného ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne  ako spoluvlastníka  spoločných častí domu, ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ukončenie nájomnej zmluvy

Lektor: Mgr. Laura Fotopulosová

Dátum: 12.10.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Pozemkové úpravy - zmeny od 1.9.2022

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 7.11.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
október 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.10.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.10.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV